6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2, podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 

NAZIV AKTIVNOSTI»VINSKA KLET Z DEGUSTACIJSKIMI PROSTORI«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »VINSKA KLET Z DEGUSTACIJSKIMI PROSTORI« bo podjetje Kobal Wine Estate d.o.o. investiralo v rekonstrukcijo starejšega objekta z vinsko kletjo. V objektu se bodo obstoječi prostori preuredili v degustacijske, stara vinska klet pa se bo obdržala in sanirala. Prav tako se bomo v sklopu investicije postavili dva enostavna objekta za shranjevanje kmetijskih pridelkov in nabavili stroj za polnjenje penečih vin.

Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost v podjetju Kobal Wine Estate d.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva doseganju ciljev na področju modernizacije kmetijskega sektorja v Sloveniji.

Rezultati aktivnosti: novi prostori za opravljanje dejavnosti, opremljeni s sodobno opremo, dvig dodane vrednosti proizvodov podjetja in ustvarjeni pogoji za nadaljnjo uspešno rast.

POVEZAVE 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

NASLOV PROJEKTA

Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje – SMART AGRO GRAPE

PARTNERJI PROJEKTA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vodilni partner,

 • PERCIPIO d.o.o.,
 • 2KM Consulting d.o.o.,
 • KZ Agraria Koper, z.o.o.,
 • Andrej Krmac, kmetijsko gospodarstvo
 • Matej Kralj, kmetijsko gospodarstvo
 • Jan Bordon, kmetijsko gospodarstvo
 • Domen Jogan, kmetijsko gospodarstvo
 • Rok Ražman, kmetijsko gospodarstvo
 • Katja Leber Vračko, kmetijsko gospodarstvo
 • Kobal Wine Estate, kmetijsko gospodarstvo

TRAJANJE PROJEKTA

2021 – 2024

POVZETEK

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) SMART AGRO GRAPE z vsebino vzpostavitve digitalne platforme za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje naslavlja naslednje tematike:

 • Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal.
 • Trajnostno varstvo rastlin.
 • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode ter učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.

Projekt vzpostavlja inovativno partnerstvo, ki se bo s skupnimi močmi, izkušnjami in znanjem lotilo reševanja izziva tehnoloških in ekonomsko učinkovitejših pristopov, tehnologij in praks pri optimizaciji upravljanja vinogradov v okviru koncepta pametnih vinogradov na sodelujočih kmetijah.

CILJI

Splošni cilj projekta je pridobiti ustrezne senzorične podatke neposredno in posredno iz izbranih lokacij kmetijskih gospodarstev z namenom shranjevanja, analize in postavitve napredne digitalne platforme, ki bo omogočila tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitejše upravljanje kmetijskih zemljišč – vinogradov ter bo z uvajanjem skupnih okoljskih pristopov posledično vplivala na zmanjševanje obremenitev kmetijstva na okolje.

Podrobnejši cilji projekta so:

 • Vzpostaviti inovativno partnerstvo na projektu, ki bo strokovno kompetentno in sposobno izvesti potrebni razvoj in testiranja za izboljšanje učinkovitosti upravljanja;
 • Dvigniti znanje in digitalne kompetence s področja naprednih digitalnih tehnologij in IoT orodij vključenih vinogradnikov;
 • Nabaviti in vključiti v testiranje potrebno novo tehnološko napredno digitalno senzorično opremo za zbiranje potrebnih podatkov na terenu in namestitev ter vključitev v uporabo v izbranih vinogradih;
 • Zbrati kakovostne senzorične in druge okoljske podatke ter arhivirati in analizirati pridobljene podatke v podatkovni bazi za izgradnjo in postavitev učinkovitega prognostičnega modula;
 • Razviti nove kmetijske prakse ter posredno zagotoviti prihranek in izboljšanje učinkovitosti porabe delovnega časa na kmetiji;
 • Z novimi rešitvami, praksami in znanjem prispevati k trajnostni rabi tal kmetijskih zemljišč;
 • Izvesti učinkovito usposabljanje in prenos znanja na deležnike projekta ter izvesti učinkovito razširjanje rezultatov;
 • Zagotoviti trajnostne rešitve v vinogradništvu v okviru koncepta »pametnih vinogradov«.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Med ključne rezultate projekta spadajo:

 • Razvita 1 (ena) nova uporabniku / kmetu prijazna aplikacija;
 • Vzpostavljena 1 (ena) digitalna platforma v oblaku za procesiranje senzoričnih in okoljskih podatkov;
 • Razvit 1 (en) numerični prognostični model za zmanjšanje vplivov kmetijstva na okolje;
 • Nabavljena senzorična oprema in usposobljena za uporabo na kmetijah;
 • Izveden 1 (en) program usposabljanja in najmanj 10 usposobljenih kmetijskih gospodarstev;
 • Izvedeni vsaj 3 (tri) dogodki prenosi znanja;
 • Izveden prenos znanja v prakso na najmanj 5 (pet) različnih načinov;
 • Razširjeni rezultati projekta EIP z uporabo vsaj 5 (pet) ali več različnih vrst komunikacijskih orodij;
 • Izveden vsaj 1 (en) dogodek v organizaciji članov partnerstva.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment

www.program-podezelja.si

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetjaNAZIV AKTIVNOSTI»GRADNJA VINSKE KLETI IN NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA KOBAL«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »GRADNJA VINSKE KLETI IN NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA KOBAL« je potekala naložba v izgradnjo vinske kleti in nove opreme, potrebne za predelavo grozdja v vino. Naložba zajema izgradnjo nezahtevnega objekta – vinske kleti, kjer bodo opravljali obstoječo dejavnost na področju predelave grozdja ter nabavo opremo za namen predelave vina in soka. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost v podjetju KOBAL WINE ESTATE D.O.O. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva doseganju ciljev na področju modernizacije kmetijskega sektorja v Sloveniji.

Rezultati aktivnosti: novi proizvodni prostori, opremljeni s sodobno opremo, dvig dodane vrednosti proizvodov podjetja in ustvarjeni pogoji za nove zaposlitve.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment

www.program-podezelja.si

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018NAZIV AKTIVNOSTI»POSTAVITEV SKLADIŠČA IN NAKUP OPREME V PODJETJU PETOVIONA D.O.O.«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Postavitev skladišča in nakup opreme v podjetju PETOVIONA d.o.o.« je potekala naložba v izgradnjo skladišča za kmetijske izdelke in nove opreme. Naložba vključuje postavitev nezahtevnega objekta – objekta za shranjevanje kmetijskih vhodnih surovin za predelavo in predelanih kmetijskih proizvodov in opreme. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati skladiščne zmogljivosti in produktivnost v podjetju KOBAL WINE ESTATE d.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva doseganju ciljev na področju modernizacije kmetijskega sektorja v Sloveniji.

Rezultati aktivnosti: novi skladiščni prostori, opremljeni s sodobno opremo, dvig dodane vrednosti podjetja in dvig poslovanja in kvalitete.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment

www.program-podezelja.si